17.05.13-Isabella Plantation to view the Azaleas

Tour Leader: Marie O Group: Ramblers Croydon Photos by smilax 12,48 km = 7,75 millas OS 1.25.000